Перевод на русский:

  • по месту   
    (Adjective  )
  • ситуационно   
    (Adjective  )

Подобные фразы в словаре греческий русский. (1)

επί τούτουситуационно; по месту

    Показать склонение

Пример предложения с "επί τούτω", памяти переводов

add example
Αυτό θα πει εκπαίδευση επί τούτου, έτσιОбучение на рабочем месте в действии
τί λέει τούτο ' δω; Το " Χάουαρντς Εντ "А это про что?- " Поместье Ховардс- энд "?
Τούτο έρχεται καταφανώς σε αντίθεση με το σημερινό στόχο που προβλέπει μείωση κατά 8 % ( για ένα σύνολο έξι αερίων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το διοξείδιο του άνθρακα ) για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως συμφωνήθηκε στο Κυότο τον Δεκέμβριο του 1997 .Выполнение Монреальского Протокола и его последующих дополнений снизило мировое производство и выбросы веществ , спос обствующих истощению о зонового слоя на 80-90 % .
Τούτο κατέστη δ υνατό να επιτευχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος δεδομένου ότι το 1994 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο ένας αρκετά σημαντικός αριθμός σχεδίων ήταν ήδη υπό εκτέλεση ή βρίσκονταν στο στάδιο της αποπεράτωσης και , ως εκ τούτου , μπορούσε να δρομολογηθεί η διαδικασία της παρακολούθησης και της αξιολόγ ησης των σχεδίων .В результате этого 1994 год стал первым годом , когда в процессе осуществления или завершения находилось значительное количество проектов , и стал о возможным начать процесс мониторинга и оценки эффективности проектов .
Ως εκ τούτουСледовательно
Ως εκ τούτου , το πρόγραμμα Tempus δίνει βάρος στη μεταρρύθμιση της στρατηγικής διαχείρισης , της διοίκησης και των οικονομικών των πανε πιστημίων που στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ιδρυμάτων , αναπόσπασ τα μέρη των οποίων θα αποτελούν οι σχολές .В связи с этим , программа Tempus придает важное значение реформированию руководства , управления университетами и их финансовой деятельности , направленному на создание единой структуры , неотъемлемыми составными частями которой являются факультеты .
Διά τούτου, πρέπει να αποβληθούνОни на грани исключения
" Ποτέ τούτα τα χέρια δε θα καθαρίσουν; "" Разве эти руки никогда не отмоются? "
Τί είναι τούτο, παγίδαЭто что, постава?
Μα τι κόσμος είναι τούτος πιαВообще, что это за мир стал?
Τούτοι εδώ είναι φοβεροί κολυμβητέςЭти малыши настоящие пловцы
Γιατί το να βρίσκεσαι εδώ σημαίνει ότι είναι η τελευταία σου ώρα στον μάταιο τούτο κόσμοПотому что если вы здесь,- это значит, что настал ваш последний час на большом голубом шарике
Πριν αφήσω τον κόσμο τούτο...... θα γελάσω με σέναДо того, как покину эту землю...... я посмеюсь над вами
Ως εκ τούτου, ο θάνατός του δεν ήταν μάταιοςПоэтому его смерть не была напрасной
Οι σχέσεις με προηγούμενα προγράμματα Tempus συνεκτιμώνται θετικά και , ως εκ τούτου , πρέπ ει να αναφέρονται .Связи с предыдущими проектами рассматриваются как положительный фактор и должны указываться в заявке .
Τα μέσα που διατέθηκαν για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης δεν ήταν από μόνα τους αρκετά ώστε να παρακαμφθεί το πρόβλημα . Ως εκ τούτου , το πλήθος των σχετικών στοιχείων ποικίλλει από χώρα σε χώρα , και αυτό παρατηρείται σε ολόκληρη την έκθεση .Данных для подготовки этого отчета оказалось недостаточно , для решения подобной проблемы , и этим объясняется неравномерная охваченность стран в отчете .
Σε ποιον άλλον να δώσεις ένα τουτ- τουτКто еще даст вам " choo- choo "?
Στο πλαίσιο του Tacis τούτο σημαίνει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στα μεμονωμένα έργα καθώς , επίσης , την προώθηση θεσμι κών συστημάτων τα οποία ενσωματώνουν την υποστηριζόμενη περιβαλλοντική ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης .Засл уживающие внимания экологические проекты , которые не вписываются ни в один из секторов , могут финансироваться в рамках программы защиты окружающей среды для группы стран , представители которой уже обсуждают со Всемирным фондом охраны живой природы возможность осуществления совместных проектов на озере Байкал во исполнение одной из резолюций Европейского Парламента .
Πάρτε τούτη την ψαρομανάβισσα στο μπαλαούροОтведите в карцер эту Горгону
Ως εκ τούτου, η σύνδεση μεταξύ του συζύγου και του θύματος είναι αβάσιμηПрема томе, ваша веза између супруга и жртве је неоснована
Κύριος στόχος του είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων για μη στρατιωτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου η διευκόλυνση του1 Примечание : Таджикистан не получал средств по бюджетам 1991 -1993 гг .
Κανείς δεν θα υποπτευτεί ότι ο Τάλιος άφησε τούτο τον κόσμοНикто не станет подозревать, что Туллий покинул этот мир
Προς τούτο θα απαιτηθούν μέτρα για τις εκπομπές των πρόδρομων ρύπων ( οξείδια του αζώτου και ΠΟΕΠΜ ) , τα οποία να καλ ύπτουν το σύνολο του βορείου ημισφαιρίου .Это потребует принятия мер по выбросам источников загрязнителей ( окиси азота и НМЛОС ) , охватывающих все Северное полушарие .
Показаны страницы 1. Найдено 241 предложения с фразой επί τούτω.Найдено за 4,001 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.